Skip to content

SAFLE SIR BENFRO

Safle profi ynni’r tonnau newydd oddi ar Arfordir De Sir Benfro

Lleolir Parth Arddangos Sir Benfro oddi ar arfordir De Sir Benfro ac mae'n cynnwys ardal cilometr o 90 cilomedr o ddyfrffyrdd gyda dyfnder dŵr rhwng 50-62 metr.  Fe’i lleolir rhwng 15-21km ar y môr. Darperir rheolaeth y parth gan Wave Hub Ltd, cwmni gweithredu Wave Hub yng Nghernyw.

Mae Parth Arddangos Sir Benfro ar brydles ar hyn o bryd i gyflymu datblygiad technoleg ynni'r tonnau ac mae ganddo'r potensial i ddefnyddio tair aráe ton o hyd at 30MW o allu cynhyrchu yr un. Yn ogystal, gallai'r parth gefnogi prosiect arddangos gwynt symudol sy'n cyfateb i 90MW. Mae'r safle yn elwa o adnodd ton 19 kW/m ac adnodd gwynt 10 m/s.

Lleolir y parth mewn ardal gyda nifer o ffactorau sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy ar y môr:

  • Llinell drosglwyddo 400kV a'r is-orsaf a leolir ar yr arfordir yng ngorsaf Bŵer Penfro
  • Cyfleusterau porthladdoedd dŵr dwfn a gwasanaethau cefnogol o'r radd flaenaf a ddarperir trwy'r trydydd porthladd cymhleth prysuraf yn y DU
  • Cadwyn gyflenwi a gweithlu'r sector ynni rhagorol
  • Parth Menter Ynni a gefnogir gan y Llywodraeth gyda chymhellion datblygu busnes
  • Profiad o adeiladu a defnyddio dyfais ffrwd lanw gyntaf Cymru
  • Mynediad i gyfleusterau academaidd ac ymchwil arbenigol
  • Rhaglen Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd sydd wedi blaenoriaethu ynni morol

Cwblheir astudiaeth dichonolrwydd ym mis Mehefin 2018, a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Bydd ail gam y gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygu'r dyluniad manwl a sicrhau cydsyniad, ac mae hyn i ddechrau yn nes ymlaen yn 2018.

Gellid sicrhau caniatâd ar gyfer y parth arddangos tonnau 180mW a gwynt symudol hwn yn 2022, gellid adeiladu seilwaith erbyn 2024 a gellid gosod y dechnoleg gyntaf yn 2025.

Mae Parth Arddangos Sir Benfro yn rhan o brosiect Morol Doc Penfro, a gefnogir gan Fargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Bae Abertawe. Bydd Morlun Doc Penfro yn adfywio ardal o Ddoc Penfro i greu safle penodedig a ddefnyddir fel sylfaen gan ddatblygwyr ynni morol i ddatblygu eu dyfeisiau o syniad i gynnyrch masnachol.

Cefnogir datblygu'r sector ynni morol yn Sir Benfro hefyd gan Marine Energy Wales, sy'n dod â datblygwyr technoleg, y gadwyn gyflenwi, yr academia a'r sector cyhoeddus at ei gilydd i sefydlu Cymru fel arweinydd byd-eang mewn cynhyrchu ynni morol cynaliadwy.

Llawrlwytho